C114通信网 通信人家园 通信百科 注册 登录 帮助 手机版 RSS订阅 
到百科首页  
通信百科 > 用户信息
  打印

songziwuwei (25)
积分明细
总分:
25
创建词条:
25
编辑词条:
0
奖励:
0
处罚:
0
词条统计
创建词条:
5
编辑词条:
0
审核通过:
5
审核不通过:
0
审核通过率:
100%


  词条名称 (共5条) 编辑次数  最近更新 更新时间
·基站色码 1 songziwuwei:创建条目 2010/2/25 13:15
·网络色码 1 songziwuwei:创建条目 2010/2/25 13:15
·位置区码 1 songziwuwei:创建条目 2010/2/25 13:20
·移动网号 1 songziwuwei:创建条目 2010/2/25 13:45
·移动国家号码 1 songziwuwei:创建条目 2010/2/25 13:47